TIR AMB PASSETJA

TIR AMB PASSETJA
SA PASSETJA

jueves, 22 de mayo de 2014

Foner -hondero balear


OS ACORDÁIS DE....

EL GRAN BESO....
PUES AQUÍ ESTÀ EL SEÑOR Y LA SEÑORA....
CAMUÑAS

HACE UN PAR DE AÑITOS
VIDEO DE LA RED

domingo, 11 de mayo de 2014

FONERS BALEARS S XXI 01

II TIRADA PER EQUIPS DES XII CAMPIONAT PER EQUIPS DE TIR DE FONA 2014


CLASIFICACIÓ:

1º 34 punts Club Foners de Mallorca
2º 22 punts Club Foners JASA Ibiza "A"
3º 21 punts Club Foners Lloseta
4º 13 punts i dues dianes Club Foners de Felanitx

5º 8 punts Club Foners de Sa Pobla "A"


miércoles, 7 de mayo de 2014

HOMER/HOMERO

HOMEREs fets narrats al Llibre de Samuel daten des segle X ANE . Més antic és es testimoni d'Homer , si en realitat a foners es refereixen dos textos ambigus de sa Ilíada , que , malgrat tot , es veuen confirmats pes descobriments de pedres de fona realitzats per Schliemann a Troia i Micenes . Es foners homèrics apareixen a més en es magnífic fragment d'un tassó de plata trobat a Micenes que representa es lloc d'una ciutat per part d'un exèrcit , en es qual es veu un grup de foners nus . Per tant , l'ús de la fona datat a Grècia , és almenys de s'època homèrica , és a dir , des segle II ANE , tot i que es primer testimoni literari el trobem , aproximadament , s'any 700 ANE , a través de s'escriptor Arquilogo , que diu preferir sa fona que s'espasa i que sa llança , pes seu poder de ferir a distància . Segons Estrabó , sa fona va ser portada a sa península grega pes etolis , sobre VII - VI ANE , quan dominaven ses tribus que l'havien precedit en es territori ocupat per ells al nord des golf de Lepant , que des de llavors es va denominar : Etòlia .


HOMEROLos hechos narrados en el Libro de Samuel datan del siglo X ANE. Más antiguo es el testimonio de Homero, si en realidad a honderos se refieren dos textos ambiguos de la Ilíada, que, a pesar de todo, se ven confirmados por los descubrimientos de piedras de honda realizados por Schliemann en Troya y Micenas. Los honderos homéricos aparecen además en el magnífico fragmento de un vaso de plata encontrado en Micenas que representa el sitio de una ciudad por parte de un ejército, en el cual se ve un grupo de honderos desnudos. Por tanto, el uso de la honda datado en Grecia, es al menos de la época homérica, es decir, del siglo II ANE, aun cuando el primer testimonio literario lo encontramos, aproximadamente, en el año 700 ANE, a través del escritor Arquilogo, que dice preferir la honda que la espada y que la lanza, por su poder de herir a distancia. Según Estrabón, la honda fue llevada a la península griega por los etolios, sobre el cerca VII-VI ANE, cuando dominaban las tribus que les habían precedido en el territorio ocupado por ellos en el norte del golfo de Lepanto, que desde entonces se denominó: Etolia.domingo, 4 de mayo de 2014

POSAR EL NOM A LES PEDRES O DECORAR-LES/PONER EL NOMBRE A LAS PIEDRAS O DECORARLAS.

POSAR EL NOM A LES PEDRES O DECORAR-LESEn es principal jaciment arqueològic romà de Menorca (Sanitja), s'han trobat projectils que duien sa inscripció des líder al qual pertanyia es foner. En un d'aquests projectils apareix sa sigla CAU que podria atribuir-se al cònsol romà que va sotmetre les illes a l'imperi al 123 a. C., Quintus Cecilius Metellus.


Cada tirador tria les seves pedres segons el pes que li va millor. Noltros pintam ses pedres per a sabre de qui son. Abans, a ses batalles, les gravaven amb inicials o maldicions. Tambè podien emprar-ho per enviar missatges.

PONER EL NOMBRE A LAS PIEDRAS O DECORARLAS


En el principal yacimiento arqueológico romano de Menorca (Sanitja), se han hallado proyectiles que llevan la inscripción del líder al que pertenecía el hondero. En uno de estos proyectiles aparece la sigla CAE que podría atribuirse al cónsul romano que sometió las islas al imperio en el 123 a. C., Quintus Cecilius Metellus.
Cada tirador elige sus piedras según el peso que le va mejor. Nosotros pintamos las piedras para saber de quien son. Antes, en las batallas, las grababan con iniciales o maldiciones. También podían utilizarlo para enviar mensajes. 

miércoles, 30 de abril de 2014

S'EXÈRCIT BENJAMITA/EL EJERCITO BENJAMITA


S'EXÈRCIT BENJAMITA

En un altre passatge de sa Bíblia, parlant de sa tribu de Benjamí, en guerra contra Israel, diu que en s'exèrcit benjamita "sobresortien set-cents homos triats, esquerrans, capaços d'endevinar amb sa fona un cabell sense errar es blanc" 
(Jueces, 20, 16).


EL EJERCITO BENJAMITA


En otro pasaje de la Biblia, hablando de la tribu de Benjamín, en guerra contra Israel, dice que en el ejército benjamita "sobresalían setecientos hombres elegidos, zurdos, capaces de acertar con la honda un cabello sin errar el blanco" 
(Jueces, 20, 16).

martes, 29 de abril de 2014

II TIRADA CAMPIONAT PER EQUIPS MALLORCA I BALEARS/II TIRADA CAMPEONATO DE MALLORCA Y BALEARES

II TIRADA CAMPIONAT PER EQUIPS MALLORCA I BALEARSAquesta tirada es va celebrar a n'es camp de tir de Son Servera, Mallorca. Normalment a la de Balears ens desplaçam de illa en illa, però aquesta vegada no ha pogut ser, hi havia problemes amb els horaris d'avió i vaixell. Però la ferem a distància i tot va anar molt be.
Ha una tirada per equips, cada club tria 5 tiradors, d'una distància de 30 pases. Acumulam punts durant ses dues rodades de 10 pedres cada una. Sumats aquests punts es fa una classificació on es triaran els 5 primers equips de sa segona rodada. Amb el marcador a 0 es fa sa segona rodada amb 10 pedres cada un, sempre a la mateixa distància. And the winner is...?


Club Foners de Mallorca
Club Foners de Felanitx
...Mos ho pasam pipa!!! jajaja
II TIRADA CAMPEONATO DE MALLORCA Y BALEARESEsta tirada se celebró en el campo de tiro de Son Servera, Mallorca. Normalmente a la de Baleares nos desplazamos de isla en isla, pero esta vez no ha podido ser, había problemas con los horarios de avión y barco. Pero la hicimos a distancia y todo fue muy bien. 
En una tirada por equipos, cada club elige 5 tiradores, de una distancia de 30 pasos. Acumulamos puntos durante las dos rondas de 10 piedras cada una. Sumados estos puntos se hace una clasificación donde se elegirán los 5 primeros equipos de su segunda rodada. Con el marcador a 0 se hace sa segunda ronda con 10 piedras cada uno, siempre a la misma distancia. And the winner is ...?

Club Foners de Mallorca
Club Foners de Felanitx
...-VER VIDEO ARRIBA-Nos lo pasamos pipa!!! jajaja


domingo, 27 de abril de 2014

SES PARTS DE SA PASSETJA


SES MEVES PASSETJES/MIS HONDASSA PASSETJA/LA HONDA    Ses seves parts son/Sus partes son:

     S'ANELLA/LA ANILLA


ES PANER/LA CESTAES TRÒ/LA REBISAlunes, 21 de abril de 2014

DAVID I GOLIAT


DAVID I GOLIAT

A la plana de la Federació Balear de Tir de Fona trobam l'enllaç d'història, que diu:
A propòsit dels israelites, és molt conegut l'episodi entre David i Goliat, el gegant filisteu, va raptar al rei Saül, vell i cansat, quan David, que passava per allà, es va oferir a posar-se al seu lloc. Li van col · locar un cas i una cuirassa, però se'ls va treure de sobre. Llavors va recollir el seu bastó, va triar del torrent cinc pedres ben llises i les va ficar en el seu sarró, i amb una fona a la mà es va dirigir cap al filisteu. Quan Goliat es disposava a avançar cap a David, aquest va sortir corrent a la seva trobada, va ficar la mà dins el sarró i va agafar una pedra, la va llançar amb la fona i va ferir el filisteu en plena front. La pedra se li va clavar al crani i va caure de cara a terra. Així, amb una fona i una pedra vèncer David Goliat. El va matar d'un sol cop, sense empunyar una espasa (I Samuel, 17, 40-50).DAVID Y GOLIAT

  En la página de la Federación Balear de Tiro con honda encontramos el enlace de historia, que dice:
A propósito de los israelitas, es de sobre conocido el episodio entre David y Goliat, el gigante filisteo,
raptó al rey Saúl, viejo y cansado, cuando David, que pasaba por allá, se ofreció a ponerse en su lugar.
Le colocaron un caso y una coraza, pero se los quitó de encima. Entonces recogió su cayado,
escogió del torrente cinco piedras bien lisas y las metió en su zurrón, y con una honda en la mano se dirigió hacia el filisteo. Cuando Goliat se disponía a avanzar hacia David, éste salió corriendo a su encuentro, metió la mano dentro del zurrón y cogió una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en plena frente. La piedra se le clavó en el cráneo y cayó de bruces a tierra. Así, con una honda y una piedra venció David a Goliat. Lo mató de un solo golpe, sin empuñar ninguna espada (I Samuel, 17, 40-50).

domingo, 20 de abril de 2014

CÒDOL O GUIJARRO


CÒDOL o MAC DE TORRENT

Info.: DRAE (Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola)A HO SON AQUESTES PEDRES!! JO EN VULL!! 

Be, com és evident, aquestes son es tipus de pedres que empram. Més o manco. Les trobam a la mar o rius.
Hi ha tants tamanys de pedres com de tiradors. Cada tirador tria el seu.


CURIOSITATS
Aquesta es la platja d'es Codolar a Eivissa. Quina sort que tenen, és la platja amb més còdols que he vist mai!!


GUIJARRO, GUIJA o CANTO RODADO

Info.: DRAE (Diccionario de la Real Academia Española)

¡¡DÓNDE ESTÁN ESTAS PIEDRAS!! ¡¡YO QUIERO!!

Bueno, como es evidente, estas són un tipo de piedra que empleamos. Más o menos. Las encontramos en el mar o rios.
Hay tantos tamaños como tiradores. Cada tirador elige el suyo.CURIOSIDADESEsta és la playa de "Es Codolar" en Ibiza. ¡¡Qué suerte tienen, és la playa con más guijarros que he visto nunca!!

sábado, 19 de abril de 2014

UN POQUET D'HISTÒRIA!

UN POQUET D'HISTÒRIA!


A la plana de la Federació Balear de Tir de Fona trobam l'enllaç d'història, que diu:
Els origens de sa fona nasqueren al paleolític, quan l'homo havia aprés a trenar i a teixir. I és natural pensar que, al principi, la fona servís com a arma defensiva fins que l'home es va donar conte que també era un magnífic estri de caça. Ha de situar-se en l'Orient, en la més remota antiguitat. Tenim constància que les tribus bàrbares que envoltaven Egipte i les tribus asiàtiques coneixien, des de temps immemorial, l'ús de la fona. Els pobles semites, fenicis i israelites la van usar amb especial habilitat.


¡UN POQUITO DE HISTORIA!      En la página de la Federación Balear de Tiro con honda encontramos el enlace de historia, que dice:
Los de la honda nació en el paleolítico, cuando el hombre ya había aprendido a trenzar y a tejer. Y es natural pensar que, al principio, la honda sirviera como arma defensiva hasta que el hombre se dio cuento que también era un magnífico utensilio de caza. Ha de situarse en el Oriente, en la mas remota antigüedad. Tenemos constancia de que las tribus bárbaras que rodeaban Egipto y las tribus asiáticas conocían, desde tiempo inmemorial, el uso de la honda. Los pueblos semitas, fenicios e israelitas la usaron con especial habilidad.

miércoles, 16 de abril de 2014

SA FONA, SA PASSETJA, SA BASSETJA

SA FONA, SA PASSETJA, SA BASSETJA

     Quin objecte tan curios, s'inventà per cubrir unes necessitats, tal com, protegir-se dels invasors, enemics, o per a caçar... te darrera tot una història; part inserta, com es el seu origen, però sí, històries de vivència, guerra,... Quantes històries sense escriure! així doncs, sa que sabem no la podem oblidar. 
Anem a coneixer-la poc a poc.


LA HONDA

Que objeto tan curioso, se inventó para cubrir unas necesidades, tal como, protegerse de los invasores, enemigos, o para cazar... tiene detrás toda una historia; parte incierta, como es su origen, pero sí, historias de vivencias, guerra, ... Cuantas historias sin escribir! Entonces, la que conocemos no la podemos olvidar. Vamos a conocerla poco a poco.

Camp d'entrenament


CAMP D'ENTRENAMENT

     Aquí podem veure es meu Mestre. Anam a entrenar quan podem. És una reunió d'amics, igual que quan anam als Campionat o Tirades que organitza la Federació Balear de Tir de Fona. És molt divertit.

     Sí miram la fotografia podem veure la diana, la part de fusta es el "Tablero" i lo redó es la "Diana". Les tirades son en tres grups separats, els homes, les dones i, els nins amb ses nines, amb distàncies diferents, però puntacions iguals. Ell tira de sa distància curta dels homes, també sa distància llarga per les dones i, els nins i nines. Les distàncies es mesuren per pases.


CAMPO DE ENTRENAMIENTO

     Aquí podemos ver ami Maestro. Vamos a entrenar cuando podemos. És una reunión de amigos, igual que cuando vamos a los Campeonatos o Tiradas que organiza la Federación Balear de tiro con honda. És muy divertido.

     Si miramos la fotografía podemos ver la diana, la parte de madera es el "Tablero" y lo redondo es la "Diana". Las tiradas son en tres grupos separados, los hombres, las mujeres y, los niños con las niñas, con distancias diferentes, pero puntuaciones iguales. El tira de la distancia corta de los hombres, también la distancia larga para las mujeres y, de los niños y niñas. Las distancias se miden en pasos.

martes, 15 de abril de 2014


TIR AMB PASSETJA

        UN BLOG PER APRENDRE UN POC MÉS SOBRE AQUEST ESPORT POPULAR DE LES NOSTRES ILLES.

         En primer lloc, el meu nom es Maria del Mar, fa uns 5 anys que estic federada al Club Foners de Mallorca, he pensat en crear aquest blog per apropar un poc de cultura i esport Balear. També per intercanviar coneixements, esperièncis o curiositats sobre el tir de passetja i tot el que enrevolta aquest mon.

VISITAU:TIRO CON HONDA

     UN BLOG PARA APRENDER UN POCO MÁS SOBRE ESTE DEPORTE POPULAR DE NUESTRAS ISLAS.


     En primer lugar, mi nombre es Maria del Mar, hace unos 5 años que estoy federada en el Club Foners de Mallorca, he pensado en crear este blog para acercar un poco de cultura y deporte balear. También para intercanviar conocimientos, esperiencias o curiosidades sobre el tiro con honda y todo lo que rodea este mundo.

VISITAD: